God underholdning

Halv pris i et halvt år

Som takk for at du er en av våre gode kunder, gir vi deg nå Norgespakken + tilleggspakkene Underholdning og Sport til halv pris i et halvt år.

Norgespakken + tilleggspakkene Underholdning og Sport til kun kr 313,50 kr i mnd i 6 mnd
De samme kanalene som før - med samme krystallklare bilder og perfekt lyd
Ingen bindingstid på Underholdning og Sport.
Tilbudet forutsetter binding på Norgespakken i 12 mnd. Minste totalpris er 3051 kr for 12 mnd.  Den nye prisen vil gjelde for din første faktura etter at du har takket ja.
Etter bindingstiden kan du si opp avtalen med en måneds varsel ved å kontakte kundeservice på telefon, brev eller kontaktskjema på web. Oppsigelsestiden regnes fra den første dagen i den påfølgende måneden etter oppsigelsen. Dersom du har utstyr på avbetaling, må eventuelt restbeløp innbetales i sin helhet ved avtalens opphør.
Du har angrerett i 14 dager etter at avtalen er inngått

AVTALEVILKÅR

Generelle abonnementsvilkår for digitalt program- og tjenestetilbud med tilhørende mottakerutstyr fra Canal Digital Norge AS per 15. august 2018

1. INNLEDNING

Vilkårene gjelder de abonnement og tilleggstjenester (samlet kalt «Tjenestene») Kunden til enhver tid har avtale om å få tilgang til fra Canal Digital Norge AS, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu («CD») samt evt. programkort, mottaker eller annet utstyr. Som «Kunde» anses den som har inngått avtale om kjøp av en eller flere av Tjenestene. Private kunder må være over 18 år. Kunden plikter straks å gi CD beskjed om adresseendringer eller andre endringer i kundeforholdet. I motsatt fall er Kunden ansvarlig for eventuelt avstengningsgebyr og andre kostnader knyttet til manglende endringsmelding.

Kunden anses å ha akseptert CDs abonnementsvilkår ved signering av avtale med CD eller en av CDs forhandlere eller representanter, ved bestilling av abonnement via CDs hjemmeside eller pr telefon eller når Tjenestene tas i bruk («Avtaleinngåelse»). Signering kan skje både fysisk og elektronisk.

CD kan avslå avtale om eller endring av Tjenestene etter en kredittvurdering eller om tidligere abonnementsforhold er vesentlig misligholdt.

CD kjøper innhold fra flere leverandører (kringkastere og andre tjenesteytere) og setter innholdet sammen i ulike TV-pakker. CDs avtaler med de ulike innholdsleverandørene inngås for tidsbegrensede perioder, og innholdet i TV-tjenesten vil kunne variere over tid. Variasjonene kan bestå i at nytt innhold og nye kanaler kommer til, mens noe kan bortfalle. Kunden er derfor ikke garantert at bestemte TV-kanaler eller innhold forblir tilgjengelige som en del av Tjenesten. Endringer i innhold og innholdspakker er en naturlig del av Tjenesten og anses ikke som en mangel eller noe som gir krav på kompensasjon. CD vil likevel søke å begrense eventuelle ulemper som måtte oppstå som følge av slike endringer. For eksempel vil CD forsøke å erstatte innhold som går ut, med nytt innhold.

Endringer i kanalpakkene vil varsles i henhold til punkt 10 nedenfor.

Programinnholdet i de ulike kanalene besluttes av kringkasterne. CD har ingen påvirkning på innholdet i kanalene, og det vil ikke bli gitt varsel til Kundene om eventuelle endringer i kanalinnholdet.

2. AVTALEPERIODE

Avtalen gjelder fra avtaleinngåelse og løper til den sies opp i henhold til pkt. 16. Dersom Kunden har inngått avtale om bindingstid, gjelder avtalen ut den perioden Kunden har bundet seg til. Hvis avtalen ikke sies opp senest en måned før bindingstiden utløper fornyes den automatisk som beskrevet i pkt. 16.

3. PROGRAMKORT OG MOTTAKER

Tjenestene er kodet eller beskyttet på annen måte, eksempelvis ved bruk av tilgangspassord eller PIN-kode. Tjenestene forutsetter at Kunden har utstyr for mottak og dekoding. Dersom Kunden kjøper utstyr av CD vil forbrukerkjøpsloven kunne komme til anvendelse. Kunden skal eie eget utstyr, som skal være godkjent av CD. Dersom det til tross for manglende godkjenning benyttes slikt utstyr, har ikke CD noe ansvar for hverken kvalitet eller tilgang til innhold.

CD forbeholder seg rett til å gjøre endringer som blant annet å konfigurere, oppgradere, formatere og slette data på utstyr tilknyttet CDs tjenester og programvare. Ved slike endringer og ved reparasjon/bytte av mottaker er det risiko for at innhold/data vil gå tapt. CD skal søke å varsle slike endringer på forhånd. Eventuell lagring av innhold/data på utstyret medfører ikke eierskap til det lagrede materialet, og kan kun skje for privat bruk. Programkort fra CD fungerer kun sammen med den eller de mottaker(e) som er registrert på Kunden i CDs kunderegister og skal kun brukes til CDs tjenester. Kunden er selv ansvarlig for korrekt installasjon og bruk av utstyret og programkort. CD kan begrense bruken av utstyr og programkort til Kundens private husstand og/eller fritidsbolig i Norge.

4. ANSVAR FOR PROGRAMKORT OG PROGRAMRETTIGHETER

Programkort gir tilgang til de Tjenestene Kunden har inngått avtale om å motta. Rettighetene til tjenestene er beskyttet ved lov. Kunden kan ikke overlate, leie ut eller på annen måte overdra kortet til andre. Kunden er ansvarlig for at utstedt kort oppbevares og anvendes med forsiktighet og i samsvar med gjeldende anvisninger. CD leverer normalt ut nytt kort ved tap eller skade innen fem arbeidsdager dersom Kunden har fulgt de gitte instruksjoner. Ved fabrikasjonsfeil utstedes et nytt kort uten kostnader. Kunden skal reklamere innen rimelig tid dersom slik feil foreligger. Dersom feil kan tilskrives Kundens handlinger eller unnlatelser debiterer CD et erstatningsbeløp i henhold til gjeldende pris for erstatningskort.

5. PIN-KODE PÅ PROGRAMKORT

Programkort har en standard PIN-kode. Kunden skal straks etter installasjon endre denne til sin personlige PIN-kode. For noen av Tjenestene kreves det at Kunden bruker passord. PIN-koden og passordet styrer Kundens adgang til de forskjellige Tjenestene. Koden og passordet skal oppbevares på forsvarlig måte slik at uvedkommende ikke kan få kjennskap til dem. Får uvedkommende kjennskap til koden eller passordet skal Kunden straks gi CD melding om dette, og i tillegg sørge for å endre koden/passordet. Om kunden har glemt PIN-koden, kan Kunden avgiftsfritt få en ny PIN-kode fra CD. Kunden plikter å betale for alle Tjenester som bestilles og bekreftes med PIN-koden eller passordet.

6. TILLEGGSTJENESTER

For tilleggstjenester som bestilles separat kommer disse vilkårene til anvendelse på samme måte som for andre tjenester tilknyttet abonnementet. Tilleggstjenester er ikke tilgjengelige for Kunder som kun har tilgang til kanaler som ikke krever eget abonnement. Bestillingen av slike tilleggstjenester kan bekreftes med unik identifikasjon (for eksempel PIN-kode eller passord). Visse tjenester krever mottakerutstyr med nett-tilknytning, og fordrer at Kunden har slik. CD forbeholder seg retten til å begrense bruken av transaksjonstjenester inntil betaling skjer, samt til å fastsette kredittgrenser.

Kunden er selv ansvarlig for at Kundens eget utstyr (tv-apparat, datamaskin, digital-tv-mottaker, modem, linjer, intern nett, mobile enheter etc.) kan benyttes sammen med CDs utstyr og til bruk av Tjenestene. Installasjon, service, endringer, oppgradering og utskifting av eget utstyr er Kundens ansvar, også der dette skyldes nye tekniske standarder. Bistand fra CDs kundeservice til slike forhold faktureres etter gjeldene prisliste. Enkelte tilleggstjenester kan være begrenset til bruk innenfor Norges grenser.

CD forbeholder seg rett til å konfigurere utstyr tilknyttet CDs Tjenester og programvare i utstyret samt gjøre endringer i tilsvarende og/eller tekniske forhold. CD har intet ansvar for eventuelt tap av innhold som er lagret på slikt utstyr.

7. DIGITAL-TV I FLERE ROM (CANAL DIGITAL PLUSS)

For å få Digital-tv i flere rom med rabattert månedspris forutsettes det at kunden har samme eller større hovedabonnement i henhold til de til enhver tid gjeldende tilbud. Abonnement for rabattert digital-tv i flere rom gjelder kun for bruk i samme husstand som kunden har et hovedabonnement, eller i hytte/fritidshus som eies og disponeres av kunden. Ved vesentlig misbruk av rabattert abonnement for digital-tv i flere rom, forbeholder CD seg retten til å stenge av alle kort som kunden har registrert i CDs kunderegister. jfr. pkt. 1 og 18.

8. AVGIFTER OG BETALING

Kundens betalingsforpliktelse løper f.o.m. Avtaleinngåelse. Kunden betaler priser og avgifter i henhold til den til enhver tid gjeldende prisliste. Betaling med befriende virkning kan bare skje direkte til CD, eller den som CD har overdratt kravet til. Første faktura vil omfatte eventuell etableringsavgift, abonnement for rest av tilknytningsmåneden, frakt og betaling for kjøpt utstyr,, samt første betalingstermin for abonnement. Fakturering og betaling vil skje forskuddsvis med unntak for tilleggstjenester som faktureres etterskuddsvis. CD har rett til å kreve fakturagebyr og purregebyr. Ved manglende betaling av en/flere avtalte ytelser eller manglende dekning på konto, har CD rett til å stenge signalene, jfr. pkt. 18 etter å ha gitt rimelig varsel. Ved stenging av signalene belastes avstengningsgebyr.

9. KLAGE PÅ FAKTURA

Dersom Kunden mener at det er feil på fakturaen, må Kunden klage innen betalingsfristens utløp, eller dersom dette ikke er mulig, innen rimelig tid. Så lenge klagen er til behandling, forfaller ikke den påklagede delen av fakturaen til betaling. Kunden skal betale uomtvistet del av faktura innen betalingsfristen. Ved delvis innbetaling må Kunden angi hva innbetalingen knytter seg til.

10. ENDRING AV TJENESTEN, PRISER OG VILKÅR

10.1 Endringer

CD har rett til å foreta endringer i Tjenestene, for eksempel i kanalsammensetningen eller ved at enkeltkanaler og innhold tas ut eller erstattes med annet innhold. CD kan også foreta endringer i priser og vilkår samt i teknisk infrastruktur, nett og utstyr. Slike endringer kan skyldes mange forhold, for eksempel endringer i avtaler med kringkastere; endringer i kundenes preferanser; regulatoriske forhold som offentlige pålegg eller lovendringer; økning i CDs innkjøpspriser, endringer i valutakurser eller offentlige avgifter, mm.

10.2 Varsel om endringer

CD skal varsle Kunden om alle endringer nevnt i punkt 10.1 som kan ha betydning for Kunden. Så langt det er praktisk mulig skal slik varsel gis senest én måned før endringen trer i kraft. I de tilfellene det ikke er mulig å varsle endringer med en måneds varsel, for eksempel der CD mister rettighetene til å sende kanaler eller innhold, skal CD varsle Kundene så snart som mulig etter at det er på det rene at endringen vil bli gjennomført. For endringer til gunst for Kunden gjelder ingen varslingsfrist.

For Kunder som har bindingstid, vil endringene tidligst tre i kraft fra første dag etter at bindingstiden er utløpt. Dette gjelder likevel ikke dersom endringen skyldes force majeure-hendelser eller pålegg fra offentlige myndigheter og som CD ikke kan forhindre (f eks økte skatter eller avgifter på TV-tjenesten), eller dersom endringen skyldes bortfall av kanaler eller annet innhold som CD ikke lenger har rettigheter til å distribuere. Endringer til gunst og endringer av mindre betydning for Kunden, kan uansett gjennomføres med virkning i bindingstiden.

Prisøkninger og endringer som er til ugunst for Kunden, vil bli varslet direkte til Kunden via brev, e-post, SMS, eller på faktura med mindre endringene må anses å være av mindre betydning. Endringer av mindre betydning kan isteden varsles ved kunngjøring (for eksempel på «Min side» eller på canaldigital.no).

10.3 Kundens rett til å heve avtalen ved endringer i priser eller vilkår

Dersom Kunden ikke vil godta endringer i priser eller vilkår, kan Kunden heve avtalen med virkning fra det tidspunktet endringen trer i kraft, jf. ekomloven § 2-4. Dersom endringen er trådt i kraft uten forutgående varsel, kan Kunden heve med umiddelbar virkning.

Kunder som har avtale med bindingstid, kan heve avtalen uten ekstra kostnad dersom det skjer endringer i priser eller vilkår til ugunst for Kunden, jf. ekomloven § 2-4. Separate prisøkninger vil alltid være til ugunst for kunden. Endringer av mindre betydning gir ikke grunnlag for heving. Kunder som hever avtalen i henhold til dette punktet, må betale eventuelt restbeløp på utstyr som Kunden har på avbetaling, jfr. pkt. 16.

10.4 Kundens rett til å terminere avtalen ved endringer i innhold

Ved endring i innhold kan Kunden terminere avtalen uten ekstra kostnad dersom endringen er til ugunst for Kunden og den ikke er av mindre betydning. Termineringen får virkning fra det tidspunkt endringen trer i kraft.

Dersom endringen skjer uten forutgående varsel (for eksempel fordi CD mister rettighetene til å sende en kanal), kan Kunden terminere avtalen med tilbakevirkende kraft på inntil fem virkedager. Termineringen kan likevel tidligst skje med virkning fra det tidspunktet endringen inntraff.

Kunder som terminerer avtalen i henhold til dette punktet, må betale eventuelt restbeløp på utstyr som Kunden har på avbetaling, jfr. pkt. 16.

Ved bortfall av kanaler som følge av brudd i forhandlinger om distribusjonsrettigheter, reguleres Kundens rettigheter av misligholdsbestemmelsen i pkt 15 B, så lenge bortfallet er midlertidig. Bortfallet er midlertidig inntil CD velger å varsle og gjennomføre bortfallet som en ensidig endring i innholdet iht. pkt. 10.

10.5 Krav til heving og terminering

Heving og terminering skal skje til kundeservice på 915 06070 , via brev eller via kontaktskjema til kundeservice som er tilgjengelig i Min Side på web. Oppsigelse via e-post eller chat aksepteres ikke. Heving eller terminering etter punkt 10 må skje innen endringen trer i kraft, dersom endringen er varslet med minst én måneds varsel. Dersom det ikke har vært mulig å varsle endringen med minst én måneds varsel, må heving eller terminering skje innen rimelig tid etter at Kunden mottok varsel eller på annen måte ble gjort kjent med endringen.

11. BRUK AV KUNDEINFORMASJON

CD behandler data om Kunden som selskapet har mottatt, herunder spesifikk informasjon om kundens bruk av CDs tjenester. Personopplysningene blir brukt av CD til å administrere kundeforholdet, sørge for gjennomføring av leveransen av Tjenestene samt til fakturering for bruk av Tjenestene. Kundens navn, postadresse, e-postadresse og telefonnummer/ mobilnummer vil bli brukt som grunnlag for å distribuere informasjon til kunden om CDs tjenester og nyheter samt nødvendig informasjon relatert til Kundens avtaleforhold. Kunden kan reservere seg mot å bli kontaktet av CD i markedsføringsøyemed. For mer informasjon om CDs behandling av personopplysninger, se www.canaldigital.no om Personvern og sikkerhet. Som kunde har du rett til innsyn i personopplysninger som er lagret om deg, og kan ved henvendelse til CD få opplyst hvilke opplysninger som lagres og behandles av CD, formålet med behandlingen og i hvilken utstrekning og eventuelt til hvem kundeopplysningene kan bli utlevert.

12. ADRESSEENDRING

Kunden skal straks gi beskjed til CD ved endring av kontaktdata, enten skriftlig via brev eller ved melding via Min Side, eller muntlig ved å ringe kundeservice på 915 06070. Dersom melding ikke finner sted, står kunden selv ansvarlig for ev. avstengningsgebyr og andre kostnader som påløper som følge av at kunden har oppgitt feil adresse eller ikke meldt endring.

13. BRUK AV TJENESTENE

Kunden har ikke rett til å kopiere og/eller benytte programmene/tjenestene, programkort eller utstyret på annen måte enn det som følger av avtalen eller av lov. Kunden må ikke åpne, manipulere eller på annen måte foreta inngrep i anlegget, programkort og/eller utstyr, eller på annen måte ulovlig motta sending som ikke omfattes av avtalen. Kunden må ikke manipulere, trekke ut, overføre, kopiere, tilgjengeliggjøre, eller på annen måte disponere over hele eller deler av signalstrømmen, dekrypterings-nøkler/kodeord eller annen abonnementsinformasjon i programkortet eller tilknyttet abonnementet. Kunden har ikke rett til å tilgjengeliggjøre, videresende eller gi tilgang til signalene (herunder TV-, Radio- eller andre audiovisuelle tjenester) og/eller andre tjenester ved hjelp av annet utstyr enn den/de mottaker(e) som er registrert på kunden i CDs kunderegister. Kunden må heller ikke bruke programkortet i eller sammen med utstyr som ikke er godkjent av CD. Overtredelse av denne bestemmelse kan medføre tiltale etter straffeloven eller åndsverksloven. Bryter kunden eller noen kunden er ansvarlig for denne bestemmelsen har CD rett til å kreve erstatning i medhold av lov og denne avtalens punkt 15 B.

Kunden er ansvarlig for egen og andres bruk av Tjenestene, herunder for å sikre at mindreårige ikke får tilgang på innhold som etter sin art kan virke skadelig eller støtende. Tjenestene skal kun benyttes til det formål som følger av avtalen eller av lov. Kunden må ikke forsere elektroniske sperrer, låser, koder eller på annen måte foreta/forsøke inngrep i utstyr for å skaffe seg eller andre uberettiget tilgang til andre Tjenester enn de Kunden abonnerer på. Kunden plikter å oppbevare programkort, PIN-kode, brukernavn og passord tilknyttet Tjenestene slik at ingen andre enn Kunden har tilgang til eller får kjennskap til disse.

14. KUNDENS ENDRING AV TJENESTENE

Kunden kan til enhver tid ved å kontakte CD, via web (Min Side), telefon eller annen måte, oppgradere kanaltilbud med ytterligere programkanaler/kanaltilbud. Oppgraderingen av kanaltilbud får virkning fra dato for mottak av meldingen fra kunde. Endring av hovedabonnement utenfor eventuell avtaleperiode vil kunne medføre endring i pris/vilkår for eventuelle Digital-tv i flere rom. Dersom melding om oppgradering ikke mottas skriftlig er annen fremgangsmåte bindende for kunden, og oppgradering skal skje når slik annen melding er mottatt fra kunden. For øvrig kan kunden endre sitt kanaltilbud med virkning fra utløpet av opprinnelig avtalt abonnementsperiode for gjeldende programkanal/kanaltilbud, jfr. pkt. 2. Ved nedgradering av kanaltilbud, gjelder alminnelige oppsigelsesfrist som er 1 kalendermåned, jfr. pkt. 2 og pkt. 16.

15. A SENDINGSBRUDD / SENDINGSFORSTYRRELSER / ANSVARSFRASKRIVELSE

Avbrytes (eller forstyrres vesentlig) sendingene som omfattes av abonnementsavtalen i mer enn 24 timer, og avbruddet/forstyrrelsen kan henføres til utstyr eller tjenester som CD svarer for, har kunden rett til forholdsmessig fradrag i abonnementsavgiften. Øvrige avgifter og gebyrer refunderes ikke. Ved beregning av avbruddets lengde, tas utgangspunkt i det tidspunkt kunden skriftlig eller muntlig meldte feilen. Fradrag gis ikke dersom avbruddet/forstyrrelsen skyldes feil installasjon av mottaker, parabol eller mikrobølgehode eller forhold under kundens kontroll. CD har ikke ansvar for innholdet i sendingene selskapet distribuerer.

15 B AVHJELP, PRISAVSLAG, ERSTATNING OG HEVING

Kunden har i tillegg til det som fremgår av forrige ledd, rett til avhjelp og prisavslag ved mangler, i samsvar med alminnelige norske kontraktsrettslige prinsipper. Kunden har også rett til erstatning, med mindre mangelen skyldes hindring utenfor CDs kontroll, som CD ikke med rimelighet kunne ventes å ta i betraktning på avtaletiden, eller unngå eller overvinne følgene av. På samme vilkår har CD rett til å kreve erstatning av kunden ved dennes mislighold. Dersom kunden ønsker å gjøre gjeldende mangler iht. pkt. 15 B plikter kunden å reklamere innen rimelig tid etter at mangelen ble eller burde vært oppdaget. Reklamasjon innen to måneder vil alltid være å anse som innen rimelig tid i denne sammenheng.

Dersom det foreligger vesentlig mislighold fra CDs side, kan Kunden heve avtalen.

16. OPPSIGELSE FRA KUNDEN

Med mindre noe annet fremgår av disse vilkårene, er oppsigelsesfristen 1 kalendermåned fra den 1. i første måned etter at oppsigelse skjer (alminnelig oppsigelsesfrist). Dersom CD ikke har mottatt oppsigelse senest 1 – en – måned før utløpet av avtalt bindingstid løper abonnementet videre med alminnelig oppsigelsesfrist.

Kunden er pliktig til å betale vederlag, gebyrer og avgifter til avtalen opphører. Dersom kunden har utstyr på avbetaling, må eventuelt restbeløp innbetales i sin helhet ved avtalens opphør. Dersom oppsigelse skjer innenfor bindingstid, må Kunden betale bruddgebyr. Bruddgebyret utgjør 80 % av resterende abonnementskostnad ut bindingstiden.

Oppsigelse leveres muntlig til kundeservice på 915 06070 , via brev eller via kontaktskjema til kundeservice som er tilgjengelig i Min Side på web . Oppsigelse via e-post eller chat aksepteres ikke. En oversikt over beregning av bruddgebyr og avbetaling er tilgjengelig på www.canaldigital.no.

17. OPPDATERING AV PROGRAMKORT

Programkort oppdateres automatisk ved rettidig innbetaling av abonnementsavgiften. Det tar normalt 2-5 arbeidsdager fra innbetaling finner sted til denne er mottatt hos CD, avhengig av betalingsmåte. For oppdatering må mottakeren være slått på og programkortet innsatt.

18. KUNDENS MISLIGHOLD

Ved manglende/forsinket betaling fra kundens side forbeholder CD seg retten til ikke å oppdatere/evt. avstenge signalene uten varsel utover det som følger av betalingspåminnelsen. Er betaling ikke mottatt senest 15 dager etter signalets opphør, har CD rett til å heve abonnementsavtalen med umiddelbar virkning.

CD forbeholder seg også retten til slik heving ved annet vesentlig avtalebrudd fra Kundens side.
Som vesentlig mislighold anses bl.a., men ikke begrenset til kortdeling (card sharing) og annet misbruk av programkort, kopiering eller annen bruk av tjenestene i strid med åndsverkloven og/eller straffeloven, herunder å gi ulovlig tilgang til tredjemann, samt bruk av utstyr eller kort utenfor Kundens husstand/fritidsbolig eller Norges grenser der slike begrensninger er gitt av CD.

Ved heving plikter kunden å betale abonnementsavgift for hele avtaleperioden i tillegg til evt. avstengningsgebyr jfr. pkt. 9. Ved mislighold fra kundens side skal programkort og annet utstyr tilbakeleveres umiddelbart. Skjer dette ikke belastes erstatning for leid/utlånt utstyr etter gjeldende prisliste. Kunden aksepterer at CD ved manglende betaling eller når leieforholdet er utløpt, kan kreve tilbakelevering av utleid/utlånt utstyr etter tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2 a og b.

19. OVERDRAGELSE

19.1 Overdragelse fra CD

CD kan overdra sine rettigheter og plikter etter avtalen til andre selskaper. Ved slik overdragelse skal CD varsle Kunden. Kunden kan heve avtalen uten ekstra kostnad dersom overdragelsen er til ugunst for Kunden.

19.2 Overdragelse fra kunden (eierskifte)

Kunden kan overdra avtalen til andre. Ved slik overdragelse skal Kunden benytte CDs skjema for eierskifte. Skjemaet for eierskifte finnes på www.canaldigital.no (PDF) og elektroniske på «Min side». Alle opplysninger på skjemaet må fylles ut, og skjemaet må sendes inn skriftlig til Canal Digital Norge AS, Actionsenter, Postboks 150 Oppsal, 0619 Oslo eller via Min Side. Ny kunde overtar alle rettigheter og forpliktelser som følger av avtalen, herunder eventuell bindingstid. Avtalen med tidligere kunde anses opphørt ved angitt dato for overtakelse.

Overdragelse av avtalen omfatter ikke eventuell avtale om nedbetaling av utstyr. Opprinnelig Kunde er ansvarlig for å betale eventuelt restbeløp på utstyr, selv om avtalen om abonnement overdras.

20. TVISTER

Tvister skal forsøkes løst i minnelighet. Hvis partene ikke kommer til enighet, kan tvisten bringes inn for domstolene. Enkelte tvister om tv-tjenester kan bringes inn for Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon, www.brukerklagenemnda.no. Tvister som ikke behandles av Brukerklagenemnda, kan behandles av Forbrukerrådet, forbrukerradet.no. Klager kan også sendes inn gjennom Europakommisjonens plattform for nettbasert tvisteløsning i forbrukersaker (ODR-plattformen), http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

krystallklare TV-bilder

Krystallklare bilder med satelitt

TV via satellitt med parabolantenne er den suverent beste løsningen for krystallklare TV-bilder i HD-kvalitet (High Definition) – uansett hvor du bor. Med TV via satellitt har du dessuten TV selv om nettet er nede, eller hvis du har dårlig eller ustabilt internett der du bor.

Lykkevika
©2020 Nordic Entertainment Group

Underholdning - for store og små

Underholdning gir maksimal frihet og mye å velge i for alle. Her får du egne barnekanaler, naturprogrammer og dokumentar, filmer og serier. Du får også landets største utvalg av innhold som du kan strømme og se når det passer deg.

Se favorittserien i ro og mak når det passer deg i ukesarkivet, som er tilgjengelig for alle våre kunder. Her blir en lang rekke programmer tilgjengelige i syv dager etter at de blir sendt på TV – så blir det enda enklere å se det du vil, når du vil.